1. Privacyverklaring Google ActieDit is de privacyverklaring van Stichting Massaschade & Consument (“M&C”) met betrekking tot de collectieve actie tegen Google (de “Google Actie”).


M&C is gevestigd aan de Terweeweg 112, 2341 CW in Oegstgeest. M&C is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van de Google Actie zoals beschreven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).


1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van:


 1. personen die zich aanmelden bij de Google Actie;
 2. personen die op de hoogte willen blijven van onze activiteiten; en
 3. bezoekers van onze website: https://www.massaschadeconsument.nl/ en de campagnewebsite voor de Google Actie

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

M&C verwerkt de volgende persoonsgegevens:


Categorie persoonsgegevens

Voorbeelden

Gegevens die wij verzamelen wanneer je je aanmeldt bij de Google Actie en/of de Google Actie steunt

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Land
 • Gebruik Android-smartphone
 • Inloggegevens
 • Adres
 • Woonplaats
 • Indien nodig akkoordverklaring van je ouder/wettelijke vertegenwoordiger
 • IP (hashed)
 • Tijd en datum waarop je je hebt aangemeld
 • Taal browser

Gegevens verzameld wanneer je de aanmelding van een minderjarige alsouder/wettelijke vertegenwoordiger bevestigt

 • Naam kind
 • Naam ouder/wettelijk vertegenwoordiger
 • Tijd en datum waarop je de aanmelding bevestigt
 • E-mailadres ouder / wettelijk vertegenwoordiger
 • Telefoonnummer ouder/wettelijk vertegenwoordiger

Gegevens die dienen als bewijsen onderbouwing van jouw claim

 • Gegevens over jouw gebruik van de diensten waarover de Google Actie gaat
 • User agent (browser en operating system)

Gegevens ter afhandeling van jouw claim enuitbetaling

 • IBAN
 • Hoogte schadevergoeding

Communicatie en correspondentie met jou

 • E-mailadres
 • Naam, adres en woonplaats
 • De inhoud van de berichten
 • Inhoud (directe) berichten die naar ons worden verstuurd via sociale media

Gegevens verzameld door jouw gebruik van onze website

 • IP-adres
 • Cookies en informatie die via cookies wordt verzameld
 • Informatie apparaat, waaronder de browser
 • Informatie over de effectiviteit van onze website en campagnes, door middel van de privacyvriendelijke analytics-toolMatomo (bezochte pagina, gedragingen op de pagina, verwijzende website, besturingssysteem, type apparaat en land)

Gegevens in verband met marketing op sociale media (alleen als je op een van onze advertenties hebt geklikt)

 • Geaggregeerde demografische gegevens over de personen aan wie onze advertenties zijn getoond

3. Voor welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

M&C verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen:


Doel en grondslag

Voorbeelden

Steunen van en/of deelnemen aan de Google Actie

Om je steun bij de Google Actie te verwerken

Grondslag: uitvoeren van een overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke plicht (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

 • Om de omvang van de groep mensen in Nederland die de Google Actie steunt te kunnen aantonen in het kader van de collectieve actie
 • Om aan te tonen dat de groep mensen in Nederland die de Google Actie steunt gebruik heeft gemaakt van de diensten van Google waarop de Google Actie ziet
 • Om de omvang van de groep mensen in Nederland die de Google Actie steunt te kunnen tonen op onze website
 • Om je per e-mail te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de Google Actie en de mogelijke vervolgstappen en vereisten voor aanmelding

Om je aanmelding bij de Google Actie te verwerken

Grondslag: uitvoeren van een overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke plicht (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en algemene fiscale en administratieverplichtingen)

 • Het corresponderen over je deelname
 • Jou betrekken bij belangrijke beslissingen in de Google Actie
 • Het bijhouden van een administratie
 • Je informeren dat je een mogelijkheid om je af te melden voor de Google Actie (opt-out).
 • Het voldoen aan wettelijke fiscale-, informatie- en administratieverplichtingen

Juridische procedure en claimafhandeling

Om de juridische procedure voor te bereiden, te voeren en je claim, een gerechtelijke uitspraak en/of een schikking af te handelen

Grondslag: uitvoering overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke plicht (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en fiscale en administratieverplichtingen)

 • Het voeren van schikkingsonderhandelingen en/of juridische procedures
 • Het corresponderen over je claim
 • Het afhandelen van betalingen (uitbetalen van schadevergoeding)
 • Het bijhouden van een administratie
 • Het voldoen aan wettelijke fiscale- en administratieverplichtingen
 • Het doorvoeren van een afmelding (opt-out)

Websitegebruik

Jouw bezoek aan onze website faciliteren

Grondslag: uitvoering overeenkomst

 • Het aanbieden van een werkende website
 • Het verlenen van toegang tot jouw persoonlijke account
 • Het aanbieden van een veilige website

Het verbeteren van onze website

Grondslag: het gerechtvaardigd belang van M&C om de website te verbeteren

 • Het meten van gedrag op de website met de privacyvriendelijke analytics-toolMatomo
 • Het verbeteren van onze website

Marketing

Uitvoeren van onze (beperkte) marketingactiviteiten

Grondslag: het gerechtvaardigd belang van M&C om (beperkte) marketingactiviteiten te ontplooien

 • Tonen van advertenties van M&C op sociale media
 • Het meten van de effectiviteit van onze marketingactiviteiten

Overige communicatie

Het corresponderen in verband met de actie en activiteiten

Grondslag: uitvoering overeenkomst en toestemming voor nieuwsbrief

 • Om een vraag, opmerking, verzoek of klacht te beantwoorden als je contact met ons opneemt
 • Om je updates over de actie te geven
 • Om je te informeren over onze andere acties en werkzaamheden als je je hiervoor hebt aangemeld

4. Welke cookies gebruiken wij?


M&C maakt gebruik van cookies voor het goed functioneren van onze website (functionele cookies). M&C maakt daarnaast gebruik van de privacyvriendelijke analytics-tool Matomo om informatie over de effectiviteit van onze website en campagnes te meten en verbeteren (analytische cookies).


5. Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens ontvangen we direct van jou, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor de Google Actie of wanneer je contact met ons opneemt.


Ook kunnen we gegevens ontvangen van of opvragen bij andere partijen waarmee we samenwerken en openbare bronnen.


6. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Verwerkers


M&C maakt gebruik van diensten van derden, zoals partijen die onze website en database hosten, om jouw persoonsgegevens te verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Dit zijn verwerkers in de zin van de AVG. Deze partijen mogen persoonsgegevens enkel verwerken op instructie van M&C en niet voor eigen doeleinden. M&C heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.


Andere verwerkingsverantwoordelijken in het kader van de procedure


M&C kan jouw persoonsgegevens delen met andere derden voor zover dit nodig is voor de doeleinden opgenomen in dit privacybeleid in de context van (de voorbereiding en/of afhandeling van) een de Google Actie, waaronder de juridische procedure. M&C kan voor deze doeleinden persoonsgegevens delen met advocaten, wederpartijen en andere procespartijen, procesfinanciers, deskundigen, rechtbanken, deurwaarders en vergelijkbare partijen. Voor het doen van betalingen zullen wij je gegevens delen met onze bank. Waar mogelijk zullen wij de gegevens steeds pseudonimiseren, aggregeren of anonimiseren.


Socialemediabedrijven


Voor het beperkte gebruik dat M&C maakt van sociale media zoals Instagram en Facebook (enkel om ongericht advertenties te tonen, geen gepersonaliseerde targeting) is M&C gezamenlijk verantwoordelijk met het betreffende sociale medium. De verwerking door deze sociale media waarvoor wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn, is beperkt tot de verwerking in verband met het tonen van onze advertenties op het betreffende platform. Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gezamenlijk verantwoordelijke zijn, kan je ervoor kiezen om jouw rechten uit te oefenen door contact op te nemen met M&C (zoals omschreven onder 9) en/of met het betreffende platform.

Wij wijzen erop dat sociale media zoals Instagram zelfstandig verantwoordelijk zijn voor andere gegevensverwerkingen, bijvoorbeeld voor het gebruik van het betreffende platform.


Overig


Overigens zal M&C jouw persoonsgegevens uitsluitend delen met derden als je hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, om te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen of indien dit noodzakelijk is voor het gerechtvaardigd van M&C en/of derden.


7. Geven wij persoonsgegevens door naar derde landen?


Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte door ons of door derden die wij hebben ingeschakeld indien dit voldoet aan de toepasselijke regelgeving voor de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.


Voor de marketing op sociale media en website analytics kunnen gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijkerwijs een passend beschermingsniveau bieden. Met deze partijen hebben we (model)contracten van de Europese Commissie afgesloten en zoveel mogelijk aanvullende maatregelen getroffen. Meer informatie hierover kun je opvragen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.


8. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?


M&C bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.


Daarbij worden onder meer de volgende bewaartermijnen gehanteerd:


Persoonsgegevens in actieve dossiersTot de procedure is geëindigd en het einde van de archiveringstermijn (zie hieronder)
Persoonsgegevens in gearchiveerde dossiers20 jaar vanaf de datum waarop het dossier is gearchiveerd. Als een procedure weer actief wordt, gaat de bewaartermijn opnieuw in
Persoonsgegevens in de financiële administratie7 jaar vanaf het betreffende fiscale jaar
Cookie-informatieMaximaal 6 maanden

9. Wat zijn je rechten


Op grond van de AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten beperken of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door M&C en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wil je gebruik maken van je rechten in verband met jouw persoonsgegevens of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@massaschadeconsument.nl. Wij zullen binnen de wettelijke termijn op jouw verzoek reageren.


Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij een verzoek weigeren of slechts deels uitvoeren. Dit laten wij je uiteraard dan weten.


10. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?


M&C neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@massaschadeconsument.nl.


11. Kan M&C dit privacybeleid wijzigen?


Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 20 februari 2024. We kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen. Indien sprake is van een substantiële wijziging, zullen wij deze onder jouw aandacht brengen. Oude versies blijven beschikbaar op onze website.